top of page
כתב ויתור
Taste of Kenya Coffee

אתר זה מספק מידע כללי על טעם קניה והמוצרים והשירותים שאנו מציעים והוא מיועד אך ורק למטרה זו.

בעוד ש- Taste of Kenya מקפיד על סבירות לספק מידע מדויק ומעודכן כאשר הוא נכלל לראשונה באתר, אנו לא מתחייבים לעדכן או לתקן מידע ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, למחוק או להזיז את כל או כל את החומר באתר זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

Taste of Kenya לא מצהיר או מתחייב אחריות מפורשת או משתמעת (ובמידה המלאה המותרת על פי החוק הרלוונטי. Taste of Kenya לא מתנער מכל מצג או אחריות) באשר לדיוק או שלמותו של כל המידע הכלול באתר זה. לא טעם קניה ואף אדם או גוף אחר אינם מקבלים אחריות בגין אובדן או נזק מכל סוג שהוא או נגרם ככל הנראה, הנובעים ישירות או בעקיפין משימוש באתר זה או מהסתמכותו או מכל מידע שהוא מכיל.

החומרים המוצגים באתר הם בבעלותם או בשליטתם של Taste of Kenya ובמקרה המתאים מוגנים בזכויות יוצרים. אינך רשאי למכור, להעביר, לשנות, להעתיק, להעביר, להפיץ, להציג, לשכפל, לפרסם, להוציא רישיון או ליצור יצירות מכל מידע או חומרים הכלולים באתר הטעם של קניה, או להשתמש בהם בדרך אחרת לכל שימוש ציבורי או מסחרי ללא ביטוינו המפורש. הסכמה בכתב.

האריזה עשויה להיות שונה מזו המוצגת. המשקולות, הממדים והיכולות שניתנו הם מקורבים בלבד. עשינו כל מאמץ להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את צבעי המוצרים שלנו המופיעים באתר. עם זאת, מכיוון שהצבעים האמיתיים שאתה רואה יהיו תלויים בצג שלך, איננו יכולים להבטיח כי תצוגת הצג שלך בצבע כלשהו תשקף במדויק את צבע המוצר בעת הרכישה.

אתר זה עשוי לשלב מעת לעת קישורים (קישורי היפר טקסט לאינטרנט), המובילים לאתרי אינטרנט שאינם בשליטתה של טעם קניה. טעם קניה לא יקבל אחריות או אחריות בגין החומר באתר כלשהו שאינו בשליטת טעם קניה. Taste of Kenya לא תהיה אחראית לכל חומר שיוצג באתר או יקושר אליו על ידי אדם או אדם ללא אישור.

הוראות אלה יפורשו בהתאם לחוק קניה.

אם אתה נכנס לאתר זה אתה נחשב כאילו קראת וקיבלת את ההוראות לעיל.

bottom of page