top of page
ZASADY I WARUNKI

Niniejsze warunki stanowią część wszystkich umów na dostawę towarów i usług przez Taste of Kenya Limited (dalej zwaną „Spółką”) do dowolnej innej osoby (zwanej dalej „Klientem”) i mają pierwszeństwo przed wszelkimi niespójnymi warunkami zawartymi w lub wymienione w zamówieniu klienta lub w korespondencji lub gdzie indziej, a wszelkie warunki lub postanowienia sprzeczne z nimi zostają niniejszym wyłączone i wygaszone. Żaden pracownik nie ma prawa zmieniać, uzupełniać lub odstępować od niniejszych warunków ani składać jakichkolwiek oświadczeń dotyczących towarów i/lub usług lub zawartej w nich umowy.

Zobowiązania zarówno Spółki jak i Klienta są określone w niniejszym dokumencie.

Poniżej przedstawiono warunki korzystania ze strony internetowej Taste of Kenya lub dowolnej strony internetowej, do której Witryna jest połączona („Witryna”). Niniejsza Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

STRONA INTERNETOWA: UŻYTKOWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego Konta w sklepie internetowym Taste of Kenya.com. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu lub innym naruszeniu bezpieczeństwa.

STRONA INTERNETOWA: PRYWATNOŚĆ I WYKORZYSTANIE DANYCH

Nie przechowujemy żadnych danych osobowych. Zamiast tego dane osobowe są przechowywane na zdalnym, bezpiecznym serwerze i wykorzystywane, za co w pełni odpowiada Taste of Kenya Limited. W związku z tym, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności witryny i wykorzystania danych, zapoznaj się z sekcją dotyczącą prywatności na naszej stronie internetowej. STRONA INTERNETOWA: POSTĘPOWANIE Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji lokalnych, stanowych, krajowych i międzynarodowych i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania, które mają miejsce w ramach Twojego użytkowania, w tym treść Twoich transmisji za pośrednictwem Witryny. Wszystkie informacje, projekt, logo i inne specyfikacje zawarte w Witrynie są wyłączną własnością Taste of Kenya's. Jakiekolwiek kopiowanie, przesyłanie lub retransmisja tego samego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Taste of Kenya's

STRONA INTERNETOWA: REKLAMA

Zastrzegamy sobie prawo do umieszczania reklam i promocji w Serwisie przez cały czas. Reklamodawcy i sponsorzy w Witrynie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych, krajowych, stanowych i międzynarodowych (w stosownych przypadkach), a my wyłączamy wszelką odpowiedzialność z tego tytułu spowodowaną.

CENA TOWARÓW

Cena podana w Witrynie („Cena”) za produkty Taste of Kenya („Produkty”) będzie taka, jak podana w momencie składania zamówienia na stronie internetowej. Jesteśmy uprawnieni do dokonywania korekt ceny w celu uwzględnienia wzrostu naszych kosztów lub nałożenia nowych podatków lub ceł, lub jeśli z powodu błędu lub pominięcia cena produktów w Witrynie jest błędna.

DOSTAWA

Dołożymy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w ciągu 3-5 dni roboczych od zamówienia konta lokalnie w Kenii, gdzie jest to praktyczne. Produkty są jednak uzależnione od dostępności i czasami mogą wystąpić opóźnienia, na które nie mamy wpływu. Wszelkie podane terminy dostawy są zatem jedynie przybliżone. Jeśli dostawa jest opóźniona o więcej niż 21 dni, masz prawo skontaktować się z nami i odmówić przyjęcia produktów. W takich okolicznościach zwrócimy wszelkie pieniądze zapłacone przez Ciebie za te Produkty oraz wszelkie opłaty za dostawę, które zostały obciążone. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek inne straty, koszty, szkody lub opłaty, które możesz ponieść, jeśli opóźnimy dostawę lub nie dostarczymy tych Produktów. W momencie dostawy będziesz zobowiązany do ważnego podpisania się na dostawę Produktów, po czym Produkty stają się Twoją wyłączną odpowiedzialnością.

ROSZCZENIA

Kupując online, masz ustawowe prawo do zwrotu Produktu (innego niż produkty łatwo psujące się) do 7 dni po dostarczeniu zamówienia (okres odstąpienia od umowy). Możemy zmienić lub anulować zamówienie do momentu jego wysłania. Jeśli zamówienie zostało wysłane, możesz zwrócić nam produkt, a my zorganizujemy zwrot pieniędzy (bez kosztów dostawy). Wszelkie uszkodzenia lub uszkodzenia należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od zakupu/dostawy.

ZGODNE ZE SPECYFIKACJĄ

Wiele produktów ma charakter techniczny i nie jest praktyczne publikowanie szczegółowych specyfikacji wszystkich produktów i utrzymywanie ich w pełnej aktualności. Wszelkie materiały opisowe, rysunki, zdjęcia, kolory, specyfikacje i reklamy w Witrynie mają wyłącznie na celu podanie przybliżonego opisu produktów.

BEZPIECZEŃSTWO

Jeśli wraz z produktami dostarczono instrukcje, informacje dla pacjentów lub instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, zgadzasz się przeczytać i uważnie przestrzegać wszystkich zawartych w nich warunków przez cały czas. Wszelkie informacje zawarte w Witrynie nie mają charakteru wyczerpującego, a jeśli nie masz doświadczenia w korzystaniu z produktów lub nie jesteś pewien swoich możliwości, zawsze powinieneś zasięgnąć fachowej porady i pomocy.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI

Informacje zawarte w Witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność zawartych w niej informacji, informacje dostępne za pośrednictwem Witryny są dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” i bez gwarancji lub wszelkie warunki, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane. Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że wykorzystanie lub wyniki wykorzystania materiałów dostępnych za pośrednictwem Witryny lub od osób trzecich będą prawidłowe, dokładne w odpowiednim czasie, rzetelne lub w inny sposób. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z którymkolwiek z powyższych, innej niż ta, która może być przewidziana w twoich ustawowych prawach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnych okolicznościach, w tym między innymi w przypadku zaniedbania, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody, które wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, wszelkich zmian w Serwisie, wszelkich materiałów lub danych przesłanych lub otrzymanych lub niewysłanych lub otrzymanych lub za jakiekolwiek z wyżej wymienionych szkód, które wynikają z użytkowania lub niemożności korzystania z Produktów. W żadnym wypadku odpowiedzialność nasza i naszych dostawców wobec Ciebie i/lub osób trzecich za którekolwiek z powyższych nie przekroczy 20 000 KES.

PRAWA WŁASNOŚCI DO TREŚCI

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści, w tym między innymi tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafika lub inne materiały zawarte w reklamach sponsora lub rozpowszechnianych e-mailem, komercyjnie produkowanych informacjach prezentowanych przez Witrynę lub przez nas, lub nasi reklamodawcy lub inni dostawcy treści są chronieni prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami lub innymi prawami własności i prawami.

ZMIANA WARUNKÓW

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania lub zasad dotyczących korzystania z Witryny (w tym w szczególności dotyczących ceny lub dostępności) w dowolnym momencie oraz do powiadomienia użytkownika poprzez opublikowanie zaktualizowanej wersji warunków użytkowania na stronie Stronie internetowej.

GENERAŁ

Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych warunków, które jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi incydentem siły wyższej.

bottom of page